ساخت انواع سایز پارت

جهت دستگاه های Bosch، Sejong، TTP، NJP، HLF، MG2  و غیره..

برخی از شرکت هایی که در این زمینه افتخار همکاری داشته ایم:

شهردارو، جالينوس، سبحان دارو، تهران دارو و غیره..

برو بالا