سنبه(punch):  موجب فشرده شدن پودر درون ماتریس می شود. در هر دستگاه حداقل دو سنبه وجود دارد. سنبه فوقانی با متعلقات آن سطح بالایی قرص را تشکیل می دهد و سنبه تحتانی، سطح پایینی قرص را تشکیل می دهد.  

ماتریس(Die): وزن، حجم و شکل قرص را تعیین می کند. ماتریس شکل بدنه قرص را دارد و انواع متفاوتی از ماتریس ها وجود دارد. در دستگاه تک سنبه، یک ماتریس و دو سنبه وجود دارد.

انواع اشکال قرص رایج که می توان توسط سنبه و ماتریس های شرکت پایا تولید کرد:

گرد تخت(Flat)، تخت گوشه مورب(Bevelled edge)، گرد محدب(Convex)، کپسولی(Capsule)، بیضی زاویه دار(Oval)، بیضی یکنواخت(Ellipse)، کشیده(oblong).

برای مشاهده انواع سنبه و ماتریس های تولیدی شرکت پایا،اینجا کلیک کنید.

برو بالا